Governing Council

|

Governing Council

Chairman
Shri Anantharam B. A.
Members
Shri Anil Kumar N. N. Shri Krishnaswamy K.
Shri Lokanath B. C. Shri Muddukrishna H. N.
Shri Mukund M. V. Prof. Narasimha Murthy K. P.
Shri Paramashivaiah G. Shri Ramakrishna W. G.
Shri Ravishankar M. L. Shri Shashank M. Gopal
Mysore University Representative
Dr. T.R Chandrashekar
Parent Nominee
Mrs. Savitha M.B
Ex.Officio Member & Convener
Dr. Sowmya Erappa K
Permanent Invitees
Shri N. R. Pandith Aradhya President
Shri T. S. Henjarappa Vice-President
Shri W. H. Anil Kumar Vice-President
Shri B. M. Parthasarathy Honorary Treasurer
Dr. Wooday P Krishna Honorary General Secretary
Shri S. Sheshanarayana Honorary Joint Secretary, Seshadripuram Educational Trust
Shri M. S. Nataraj Honorary Asst. Secretary, Seshadripuram Independent Pre-University College, Mysuru